Ordlista

Amortering

Periodisk avbetalning på en kapitalskuld.

Amorteringsfrihet

Tid när amortering inte behöver göras.

Amorteringstid

Tid när amortering sker.

Annuitet

Beloppet en låntagare betalar i ränta och amortering på ett lån. För annuitetslån är summan av ränta och amortering lika stor, d v s samma summa varje gång. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket. Se rak amortering.
Falsk annuitet (bibehållen annuitet) innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. Det påverkar återbetalningstiden.

Autogiro

Betalningen för regelbundet återkommande räkningar dras automatiskt från ditt bankkonto, sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.

Bankdag

Dag när svenska banker har öppet: måndag-fredag som inte är helgdag.

Banksekretess

Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden kunden har till banken.

Betalningsanmärkning

När kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Den registreras i tre år och är kvar även om skulden betalas.

Betalningspåminnelse

Uppmaning från t ex en kreditgivare att betala en förfallen skuld.

Blancolån

Lån utan säkerhet.

Boendekostnad

Totalkostnaden när man bor i en bostad, d v s summan av driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt avdrag för ev. skattelättnader. Se driftskostnad.

Borgen

Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte fullgör dessa.

Borgensman

Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons betalningsförpliktelser.

Borgenär

Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, som lånat ut pengar. Se gäldenär.

Bottenlån

Bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Se topplån.

Bunden ränta

Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid. Se rörlig ränta.

Driftskostnad

Kostnaderna för fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Se boendekostnad.

Dröjsmålsränta

Ränta som en låntagare måste betala om han inte betalar skulden i tid.

Effektiv ränta

Summan av räntor och andra kostnader som aviserings- och uppläggningsavgifter, antal amorteringar m m omvandlad till en årlig ränta på lånet. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar.

Fysisk person

Enskild människa. Se Juridisk person.

Gäldenär

Betalningsansvarig t ex kredittagare, som lånat pengar. Se borgenär.

Inkasso

Förfarande där borgenären kan få betalt för sin fordran.

Inteckning

Inskrivning av penningbelopp i fastighetsboken hos tingsrätten. Se pantbrev.

Kapitalkostnad

Ränta och amortering på ett lån.

Kredit

Kredit är pengar en bank eller låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om att återbetalas vid senare tillfälle.

Kreditgivare

Den som ger ett lån. Se kredittagare.

Kreditprövning

Granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga och möjlighet att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kredittagare

Den som får ett lån. Se kreditgivare.

Kreditupplysning

Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet.

Lagfart

Inskrivning av fastighetsförvärv i fastighetsboken genom köp, arv m m.

Lagfartsbevis

Handling som visar att lagfart beviljats samt ägaren till fastigheten.

Låneskydd

Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall.

Pantbrev

Handling som är bevis på en inteckning i fastigheten.

Rak amortering

Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer. Se annuitet.

Revers

Se skuldebrev.

Ränta

Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av räntemarginalen. Se marginal, räntebas.

Reporänta

Riksbankens viktigaste styrränta. Påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.

Räntelagen

Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen tillämpas endast om ej annat avtalats.

Räntepunkt

En hundradels procent, d v s 0,01 %.

Räntesats

Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden.

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör.

Rörlig ränta

Är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan. Se bunden ränta.

Skuldebrev

Skriftlig utfästelse att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Säkerhet

Fast eller lös egendom eller borgen som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens förlustrisk.

Topplån

Lån som ges mot säkerhet med sämre förmånsrätt i fast egendom, dvs. ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån.

UC - Upplysningscentralen

Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna.

Uppläggningsavgift

Avgift för att lägga upp lån.

Valutadag

Den dag som en insättning valuteras kontohavarens konto.

Valutera

Att tillföra ett bankkonto medel, eller bestämma den dag, som är utgångspunkt för ränteberäkning.

Överhypotek

Beloppet som pantens värde enligt pantbrevet överstiger skuldbeloppet (som panten utgör säkerhet för). Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.